Ledenvergadering benoemt nieuwe voorzitter

Ruim vijftig leden waren maandag 25 november aanwezig op de jaarlijkse ledenvergadering. De ontmoeting werd voorgezeten door secretaris Hans van Vliet. In zijn openingswoord ging hij onder andere in op de ledentalontwikkeling, de toename van het aantal gele kaarten, de normen en waarden buiten het sportveld, het huzarenstukje van het accommodatieteam in de vorm van de verbouwing, de planning van de interne discussie over de toekomst van het voetbal en stappen om het aantal vacatures te verminderen. Zoals gebruikelijk werd aan het einde van de opening stilgestaan bij de leden/vrienden van de vereniging die ons zijn ontvallen. In het verslagjaar waren dat er negen. In het nieuwe seizoen zijn ons tot op heden al zes leden ontvallen. Zij werden herdacht.

Het verslag van de ledenvergadering van 26 november 2019 werd zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. Dat gold ook voor het algemeen jaarverslag 2018-2019. Nadat penningmeester Jos Rijntjes een toelichting op de jaarcijfers had gegeven gaf de vergadering eveneens haar fiat aan het financieel jaarverslag 2018-2019.
Via haar verslag stelde de Kascommissie de vergadering voor het algemeen bestuur te dechargeren voor het gevoerde financiële beleid. Het voorstel werd overgenomen. Van het agendapunt “bespreking gevoerde beleid in seizoen 2018-2019” werd geen gebruik gemaakt. Nadat de penningmeester de cijfers voor het seizoen 2019-2020 had toegelicht, werd de begroting zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.

Bij “verkiezing leden algemeen bestuur” werd John Houtman bij enkelvoudige kandidaatstelling tot voorzitter van sv Erasmus benoemd. Daarmee kwam aan een drie jaar durende vacature een einde. In zijn “maidenspeech” ging de nieuwe voorzitter in op zijn beweegredenen om deze functie te aanvaarden. Hij wenst onder andere vooral bindend bezig te zijn door het slaan van bruggen en het activeren van jongere leden om bij het verenigingsleven betrokken te worden. Daarnaast wil hij accentueren dat het meewerken in de club een belangrijke basisvoorwaarde van het lidmaatschap van is en dit in een convenant laten vastleggen. Bij dit agendapunt werden voorts Co Roelofs (kantinezaken), Marco Hartgring (seniorenvoetbal) en Hans van Vliet (secretaris) bij enkele kandidaatstelling herbenoemd in het algemeen bestuur.

Bij “verkiezing leden kascommissie” werd de als reserve-lid aftredende en niet meer herkiesbare Martin Duivesteijn bedankt voor zijn bewezen diensten. Michel Leferink werd benoemd tot reserve-lid. Voor de twee vacatures in de kascommissie werden Evren Somnez en Paul Blok benoemd.
De rondvraag leidde nog tot vragen over de toegankelijkheid van het sportcomplex tijdens de reconstructie van de Erasmusweg, over het functioneren van de vloerverwarming en over de toekomst van het zondagvoetbal. De vergadering werd binnen het uur gesloten en geldt daardoor als een van de snelste vergaderingen van de laatste tien jaar.