Privacy beleid sv Erasmus

Naar aanleiding van de verscherping van de privacy-wetgeving in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AvG), heeft het algemeen bestuur van sv Erasmus een privacy-beleid geformuleerd.

PRIVACY-BELEID VAN SV ERASMUS

Dit Privacy-beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die sv Erasmus (hierna Erasmus) verwerkt van haar leden, donateurs, of vrijwilligers.

Indien je lid, donateur of vrijwilliger wordt van Erasmus, of om een andere reden persoonsgegevens aan Erasmus verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacy-beleid te verwerken.

Wij adviseren je om het Privacy-beleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens is de algemeen secretaris van Erasmus: Hans van Vliet, bereikbaar per e-mail via h.v.vliet@casema.nl

2. Welke gegevens verwerkt Erasmus en voor welk doel

2.1 Verwerking persoonsgegevens

In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

  1. voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht
  2. adresgegevens;
  3. telefoonnummers, e-mailadres(sen) en eventueel bankrekeningnummer

2.2 Doeleinden

Erasmus verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  1. je naam, adres, telefoonnummers en e-mailadres worden gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden bij derde partijen, zoals: de KNVB, NKS, NOC*NSF, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie;
  2. je naam, adresgegevens en e-mailadres worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Erasmus;
  3. je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld, evenementen, of overige afgenomen diensten af te wikkelen.

2.3 E-mail berichtgeving
Erasmus gebruikt je naam en e-mailadres om je informatie over activiteiten, evenementen en andere interessante zaken van Erasmus te verstrekken. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de algemeen secretaris van Erasmus.

3. Bewaartermijnen
Erasmus verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap en tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd, tenzij je aangeeft dat Erasmus je gegevens langer mag bewaren.

4.1 Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Erasmus passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Erasmus gebruik van diensten van derden, zogenaamde bewerker. Met de bewerker hebben wij een bewerkersovereenkomst afgesloten.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen/klachten
5.1 Via de ledenadministratie van Erasmus kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Erasmus zal je verzoek in behandeling nemen en je, uiterlijk binnen een maand na ontvangst hierover informeren.
5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de algemeen secretaris.
5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop Erasmus je persoonsgegevens verwerkt, of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) , telefonisch bereikbaar via het gratis nummer 088-1805250.
5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan de algemeen secretaris.

6. Wijzigingen
Dit Privacy-beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacy-beleid te bekijken.

Versie 1.0; 9 juli 2019