Algemene ledenvergadering 25 november 2019

Dit jaar zal de algemene ledenvergadering worden gehouden op maandag 25 november, aanvang 20.30 uur. Alle leden van 16 jaar en ouder zijn welkom. De voorlopige agenda luidt als volgt:

1. Opening
2. Mededelingen/ingekomen stukken
3. Vaststellen verslag algemene vergadering van 26 november 2018
4. Vaststellen algemeen jaarverslag seizoen 2018-2019
5. Vaststellen financieel jaarverslag, seizoen 2018-2019
6. Verslag Kascommissie
7. Bespreking gevoerde beleid in seizoen 2018-2019
8. Vaststellen begroting seizoen 2019-2020
9. Verkiezing leden Algemeen Bestuur
10. Verkiezing leden Kascommissie
11. Rondvraag
12. Sluiting

De komende weken zal via de site regelmatig aandacht aan deze ledenvergadering worden besteed.