Vlotte ledenvergadering

Daags na de algemene ledenvergadering van 20 november jl. hebben wij al bericht over de toekenning van het erelidmaatschap aan scheidend bestuurslid Ton de Heer. Deze keer gaan wij in op de overige zaken die aan de orde zijn geweest.
De 51 bezoekers waren getuige van een vlotte jaarvergadering. De vergadering werd voorgezeten door secretaris Hans van Vliet. In zijn openingswoord ging hij onder andere in op de positieve ontwikkelingen binnen het zaterdag- en het zondagvoetbal binnen de club en op de uitbreiding van het aantal jeugdleden. Ook de G-afdeling en de initiatieven in het kader van het Buurthuis van de Toekomst kregen aandacht. Het is hard werken voor de circa 180 vrijwilligers, mede door een aantal vacatures. Geprobeerd wordt deze tijdens het lopende seizoen te vervullen. Het openingswoord werd afgesloten met het gedenken van de overleden leden en verenigingsvrienden.
Het verslag van de vorige algemene ledenvergadering en het uitgebreide algemene jaarverslag 2016-2017 werden zonder op- of aanmerkingen vastgesteld. Na een uitgebreide toelichting door de penningmeester Jos Rijntjes werd er ten aanzien van het financieel jaarverslag 2016-2017 slechts één vraag gesteld, namelijk over het tijdelijke medegebruik door hsv Escamp. Na het voorlezen van de verklaring van de kascommissie werd het algemeen bestuur gedechargeerd voor het gevoerde financiële beleid.
Van het agendapunt “bespreking gevoerde beleid” werd geen gebruik gemaakt.
Na de pauze kwam de begroting 2017-2018 aan de orde. Deze werd door de penningmeester van een toelichting voorzien en werd vervolgens vastgesteld.
Bij “verkiezing leden algemeen bestuur” werd de aftredende portefeuillehouder seniorenvoetbal Vinod Ramlakhan bedankt voor zijn inbreng. Gedurende vijf jaar heeft hij zich als bestuurslid ingezet. En hij blijft in andere functies voor de vereniging actief. In de door zijn aftreden ontstane vacature werd Marco Hartgring benoemd. Sinds begin 2017 draait hij al mee binnen het bestuur. Hem werd veel succes en werkplezier als bestuurslid toegewenst. Volgens rooster aftredend en herkiesbaar was penningmeester Jos Rijntjes. Hij werd herbenoemd. Aftredend maar niet herkiesbaar was Ton de Heer. Gelet op zijn grote staat van dienst zowel bij VVP als bij sv Erasmus werd hij na de rondvraag tot erelid benoemd. Zie ons bericht van 21 november. Voor hem is overigens nog geen opvolger gevonden.
Bij agendapunt “verkiezing leden kascommissie” werd de niet meer als reserve-lid herkiesbare George Hoogerwerf bedankt voor zijn inspanningen gedurende vier jaren voor de commissie. De als lid aftredende Marco de Vos werd tot reserve-lid benoemd. In de vacature van kascommissielid werd Emre Göker benoemd.
Tijdens de rondvraag werd geïnformeerd naar mogelijkheden tot plaatsing van (verplaatsbare) dugouts op de velden 2 en 3 en naar het moment van uitkomen van het algemeen beleidsplan. Tevens was er een dankwoord richting algemeen bestuur.
Om 21.55 uur sloot de voorzitter de vergadering.