Reconstructie Erasmusweg

De gemeente Den Haag is bezig met het voorbereiden van een reconstructie van de Erasmusweg. Doel daarvan is een betere doorstroming van het autoverkeer te bevorderen.
Voor het algemeen bestuur was dit aanleiding het belang van een veilige oversteek ter hoogte van de toegangsweg tot ons sportcomplex te bepleiten. De huidige oversteeksituatie is voor alle gebruikers en met name voor fietsers onveilig. Dit komt omdat na het realiseren van de nieuwbouw geen opstelstroken aan de overzijde van de Erasmusweg zijn teruggekeerd. Daardoor moeten fietsen omrijden of zich tussen de geparkeerde auto’s door een weg naar de overkant banen . Daarnaast is de zichtsituatie aan het einde van de toegangsweg verre van optimaal door geparkeerde (vracht)auto’s.
Deze zienswijze is in het kader van de inspraak onder de aandacht van de gemeente gebracht. De eerste reacties zijn positief. De gemeente erkent de bijzondere situatie voor met name jeugdleden en kinderen van bezoekers. De gedane suggesties worden bij de planvorming betrokken. In het voorjaar van 2018 zal de gemeente uitgewerkte plannen presenteren. De voortgang zal via de website verder uitgedragen worden.