Reconstructie Erasmusweg

De meeste Erasmianen zijn ermee bekend dat een deel van de Erasmusweg is afgesloten voor reconstructie. Dat gaat ook nog gebeuren voor het deel tussen de Loevesteinlaan en de Beresteinlaan. De weg wordt verbreed naar twee maal twee rijstroken.
Tijdens de inspraak heeft het bestuur bepleit ter hoogte van de toegangsweg tot ons sportcomplex de rijbaan te versmallen tot twee maal een rijstrook. Dit om een veilige oversteek te bevorderen. Aanvankelijk leken de plannenmakers daar wel oren naar te hebben. Maar bij de presentatie van het definitieve ontwerp ging het toch over twee keer twee rijstroken. De reden dat niet met een versmalling kon worden ingestemd was tweeledig. Allereerst worden de beide bushaltes bij de Vrederustlaan richting Erasmus verplaatst. Het in- en uitrijden van de bus geeft al opstoppingen. Daarnaast wordt de kruising met de Vrederustlaan voorzien van verkeerslichten. Ook dat leidt tot vertragingen. Om de doorstroming niet verder te belemmeren werd besloten het profiel met twee keer twee rijstroken te handhaven. Wel zal ter hoogte van onze toegangsweg een verbrede middenberm worden aangelegd ten behoeve van het oversteken. Hierdoor zullen ook de rijbanen verspringen hetgeen tot matiging van de snelheid zal leiden.
De werkzaamheden in ons gedeelte van de Erasmusweg zullen begin 2020 starten. Op onze vraag hoe wij in die periode ons complex kunnen bereiken kon men nog geen antwoord geven.