Ledenvergadering belangrijk!

De algemene ledenvergadering is het hoogste bestuursorgaan binnen sv Erasmus. De bevoegdheden die de algemene ledenvergadering toekomen, zijn geregeld in de statuten.
Wettelijk is bepaald dat de algemene ledenvergadering binnen zes maanden na afloop van het boekjaar moet plaatsvinden. Dat boekjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni.
Tijdens de ledenvergadering legt het algemeen bestuur aan de aanwezige leden verantwoording over het gevoerde beleid af. De commissies doen dat indirect. Als hulpmiddel daarbij dienen het zogenaamde algemeen jaarverslag (beschrijving van de ondernomen activiteiten en effecten) en de financiële verantwoording. Het financiële verslag bevat in ieder geval de jaarrekening die de financiële positie van de vereniging weergeeft.
De financiële cijfers van het vorige seizoen zijn vóór de vergadering beoordeeld door de kascommissie. Deze legt een verklaring af, welke tijdens de algemene ledenvergadering wordt voorgelezen.
Na de pauze komt de begroting voor het nieuwe seizoen aan de orde. Daaruit blijken voornemens voor het nieuwe verenigingsjaar. Daarnaast treden zowel leden van het algemeen bestuur als van de kascommissie volgens een rooster af en vinden benoemingen plaats.
Kortom voldoende interessante zaken om de algemene ledenvergadering bij te wonen. Ben je verhinderd, laat je dan vertegenwoordigen door een ander lid. Maar dat moet wel schriftelijk (volmacht) geschieden. Tot maandag 20.30 uur.