Gedragsregels ter voorkoming van seksuele intimidatie

sv Erasmus hanteert gedragsregels ter voorkoming van seksuele intimidatie. Daarvoor zijn door NOC*NSF gedragsregels opgesteld. De gedragsregels zijn van toepassing voor een ieder binnen de vereniging: sporters, leiders, trainers, technisch kader en bestuur en commissies. Wanneer de gedragsregels worden overtreden kan een tuchtprocedure met tuchtrechtelijke sancties volgen vanuit de sportbond. Maar sv Erasmus heeft ook een eigen verantwoordelijkheid bij het overtreden van deze gedragsregels. Coaches, trainers en andere begeleiders van sporters – hierna te noemen de begeleider – hebben een extra verantwoordelijkheid als het gaat om het voorkomen van seksuele intimidatie.

Definitie begrip seksuele intimidatie:

 1. Seksuele intimidatie is elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin die door de persoon die het ondergaat als gedwongen en/of ongewenst wordt ervaren, waaronder mede begrepen seksueel misbruik.

Gedragsregels begeleider(s):

 1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
 2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.
 3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 6. De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte intimiteiten via welke communicatie dan ook.
 7. De begeleider zal tijdens trainingskampen, wedstrijden en andere activiteiten gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of een andere verblijfsruimte.
 8. De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 9. De begeleider zal de sporter uit persoonlijke overwegingen geen (im)materiële vergoedingen geven. Ook aanvaardt hij geen financiële beloning of geschenken van de sporter.
 10. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de desbetreffende persoon erop aanspreken.
 11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.