Agenda ledenvergadering

Zoals eerder werd aangekondigd, wordt op maandag 20 november aanstaande de jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden. De agenda luidt als volgt:

1. Opening
2. Mededelingen/ingekomen stukken
3. Vaststellen verslag algemene vergadering van 21 november 2016
4. Vaststellen algemeen jaarverslag seizoen 2016-2017
5. Vaststellen financieel jaarverslag, seizoen 2016-2017
6. Verslag Kascommissie
7. Bespreking gevoerde beleid in seizoen 2016-2017
pauze
8. Vaststellen begroting seizoen 2017-2018
9. Verkiezing leden Algemeen Bestuur
10. Verkiezing leden Kascommissie
11. Rondvraag
12. Sluiting

Leden van 16 jaar en ouder, waarvan de vereniging over een (geldig) emailadres beschikt, ontvangen de vergaderstukken op zaterdag 11 november. Vanaf die dag kunnen de stukken ook in de multifunctionele ruimte worden afgehaald.

De komende weken zal via de website regelmatig aandacht aan facetten van de ledenvergadering worden besteed.