Agenda ledenvergadering 28 november

Op maandag 28 november wordt de jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden, aanvang 20.30 uur. De agenda luidt als volgt:
1. Opening
2. Mededelingen/ingekomen stukken
3. Vaststellen verslag vergadering van 25 oktober 2021
4. Vaststellen algemeen jaarverslag seizoen 2021-2022
5. Vaststellen financieel jaarverslag seizoen 2021-2022
6. Verslag Kascommissie
7. Bespreking gevoerde beleid in seizoen 2021-2022
8. Vaststellen begroting seizoen 2022-2023
9. Verkiezing leden Algemeen Bestuur
10. Verkiezing leden Kascommissie
11. Rondvraag
12. Sluiting
Alle leden van 16 jaar en ouder zijn welkom. Zij ontvangen op vrijdag 18 november de vergaderstukken per mail. Daarnaast zijn de stukken vanaf zaterdag 19 november af te halen in de commissiekamer.
Tijdens de komende weken zal via de website aandacht aan verschillende agendapunten worden besteed.