Agenda ledenvergadering 26 november 2018

Alle leden van 16 jaar en ouder zijn van harte welkom op de aanstaande ledenvergadering, aanvang 20.30 uur.
De agenda luidt als volgt:
1. Opening
2. Mededelingen/ingekomen stukken
3. Vaststellen verslag algemene vergadering van 20 november 2017
4. Vaststellen algemeen jaarverslag seizoen 2017-2018
5. Vaststellen financieel jaarverslag, seizoen 2017-2018
6. Verslag Kascommissie
7. Bespreking gevoerde beleid in seizoen 2017-2018

pauze

8. Vaststellen begroting seizoen 2018-2019
9. Verkiezing leden Algemeen Bestuur
10. Verkiezing leden Kascommissie
11. Goedkeuring investering van maximaal € 50.000 t.b.v. realisering kleedkamers 9 en 10
12. Presentatie “Op weg naar een energieneutraal Erasmus”
13. Rondvraag
14. Sluiting