Agenda ledenvergadering 25 oktober

De agenda van de op maandag 25 oktober (aanvang 20.30 uur) te organiseren algemene ledenvergadering luidt als volgt:
1. Opening
2. Mededelingen/ingekomen stukken
3. Vaststellen verslag ledenvergadering van 25 november 2019
4. Vaststellen algemeen jaarverslag 2019-2020 en 2020-2021
5. Vaststellen financieel jaarverslag 2019-2020 en 2020-2021
6. Verslag Kascommissie over 2019-2020 en 2020-2021
7. Bespreking gevoerde beleid tijdens 2019-2020 en 2020-2021
8. Vaststellen begroting seizoen 2020-2021 en 2021-2022
9. Verkiezing leden Algemeen Bestuur
10. Verkiezing leden Kascommissie
11. Rondvraag
12. Sluiting

De vergaderstukken worden op vrijdag 15 oktober naar het bij de vereniging bekende emailadres van alle leden van 16 jaar en ouder gezonden. Daarnaast is een beperkte hoeveelheid vergaderstukken vanaf zaterdag 16 oktober af te halen in de commissiekamer.