Afmelden / machtiging algemene ledenvergadering

Zoals wij afgelopen zondag publiceerden, zijn alle stukken voor de op maandag 25 oktober te organiseren algemene ledenvergadering inmiddels aan de leden van 16 jaar en ouder per mail toegezonden.
Wie verhinderd is wordt gevraagd dit aan een van de leden van het algemeen bestuur of naar h.v.vliet@casema.nl kenbaar te maken. Afwezigen kunnen zich overigens laten vertegenwoordigen door een ander daartoe schriftelijk gemachtigd stemgerechtigd lid. De volmacht moet vóór aanvang van de vergadering bij de secretaris worden ingeleverd. Een op de ledenvergadering aanwezig lid mag via een machtiging slechts één ander lid vertegenwoordigen.
De ledenvergadering start om 20.30 uur en wordt om 20.25 uur voorafgegaan door de onthulling van het naambord ter nagedachtenis aan Tim van der Meer.